Select the search type
  • Site
  • Web
Search

National Sprayer Testing Scheme

Mae'r gwanwyn yn amser tyngedfennol i ffermwyr gynllunio eu defnydd o blaladdwyr a gwrtaith er mwyn uchafu cynhyrchiant cnydau ac effeithlonrwydd maetholion. Mae Dŵr Cymru eisiau gweithio gyda chymunedau ffermio yn ein dalgylchoedd dŵr yfed i weld sut gall cefnogi arferion da fod o fudd i effeithlonrwydd fferm ac ansawdd dŵr. Mewn partneriaeth â’r NSTS a VI rydym yn cynnal cyfres o weithdai ar ddefnyddio maetholion a phlaladdwyr yn effeithiol i helpu ffermwyr gael y mwyaf o’u gwasgariadau. O’r pwysigrwydd o gynllunio gwasgariadau i gynnal a chadw, gosod a phrofi peiriannau, bydd hwn yn weithdy hynod ddefnyddiol i bob ffermwr a chontractwr fynychu.

Spring is a pivotal time for farmers to fine tune their pesticide and fertiliser use to maximise crop yield and nutrient efficiency. Welsh Water want to work with farming communities in our drinking water catchments to explore how supporting good farming practices can benefit both farm efficiency and water quality. In partnership with the NSTS and VI we are delivering a series of workshops on nutrient and pesticide essentials to help farmers get the most of their applications. From the importance of application planning to machinery maintenance, set up and testing, this will be a hugely worthwhile workshop for all farmers and contractors to attend.

Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o fanylion a sut i gofrestru.

Click the link below for full details and registration.

Welsh Water Meeting Anglesey 23rd April 2024

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o weithdai diogelu dŵr a drefnwyd gan Dŵr Cymru mewn cydweithrediad ag NSTS a’r VI:

Dydd Mawrth 21ain o Fai, Coleg Sir Gâr, Campws Gelli Aur, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8NJ

Dydd Iau 6ed o Fehefin, Ludlow/Borders (lleoliad i'w gadarnhau)

Dydd Gwener 7fed o Fehefin, Fferm Upper Pendre Farm, Llan-gors, Powys, LD3 7TT